Naar de markt...

Vanaf welke leeftijd kan uw kind komen spelen?
Alle peuters kunnen vanaf 1 januari 2013 naar de nieuwe peuteropvang. Peuterspeelzaal en kinderopvang in de gemeente Oss gaan namelijk samen. De nieuwe peuteropvang is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Opvang, samen spelen en educatie komen allemaal bij elkaar. Peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de basisschool.

Vanaf 2 jaar mag uw kind naar De Springplank komen. We bieden halve (peutergroep) en hele dagopvang aan.
Wij kijken gericht naar de kinderen en volgen de ontwikkeling. Vanuit de ontwikkelingsfase waarin zij zitten, bieden wij een kwalitatief aanbod aan om een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen.
We maken samen afspraken hoe vaak uw kind komt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw kind twee keer in de week komt van 08.30-13.00 uur. Of juist een dag of twee dagen. We kijken naar de mogelijkheden en doelstellingen. Misschien vindt u juist de sociale contacten of het samen leren spelen heel belangrijk. Of heeft uw kind juist uitdaging nodig!

Groepsgrootte en verticale groep
Er zijn maximaal 7 kinderen in de groep. Na twee uur komen er kinderen van de buitenschoolse opvang bij. Er zijn dan maximaal 8 kinderen in een verticale groep. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Net zoals in een gezin. Broertjes en zusjes kunnen zo samen opgevangen worden.


Dagritme

Er wordt gewerkt met een vast dagritme, waarin uw kind snel vertrouwd raakt. Dat houdt in dat er op vaste tijden wordt gegeten, gedronken en geslapen. Eenmaal gewend zal uw kind De Springplank als een veilige basis gaan zien. 

Wat is onze visie?

Spelend ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving. Een omgeving stimuleert als er middelen en materialen aanwezig die veel handeling-, ervaring- en leermogelijkheden bieden. De kwaliteit van de materialen telt, niet zozeer de kwantiteit. In die omgeving is ook het thema te herkennen dat in de groep centraal staat: foto's en werk van kinderen, boeken, verteltafels bij boeken, uitstaltafels met meegebrachte voorwerpen en dergelijke. Het is de bedoeling dat de omgeving samen met de kinderen wordt opgebouwd.

Ontdekken met scheerschuim...

 
Hoe doen wij dit?

We werken met het nieuwe peuterprogramma Peuterplein. Peuterplein stimuleert de ontwikkeling op de volgende gebieden: taal, voorbereidend rekenen, zintuiglijke waarneming, grove motoriek, fijne motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.

Daarnaast ontwikkelen we zelf thema's, die we uitwerken op bovenstaande gebieden. We hebben uitdagend ontwikkelingsmateriaal, maar werken ook veel en graag met kosteloos materiaal. Kinderen spelen in hoeken zoals de huishoek en de 'natte' hoek (watertafel) en doen hier ervaringen op.


VVE = Verkennen – Verwonderen - Experimenteren
“Spelen is dwalen zonder routeplanner”, zegt Marianne De Valck in haar boek Aandacht voor spelen.
Wij vinden dat kinderen vrij moeten kunnen spelen, maar kijken ook naar hoe we de spelontwikkeling
kunnen ontwikkelen en verdiepen.

We bieden (kosteloos) materiaal aan met verschillende mogelijkheden. De kinderen verkennen dit materiaal. Tijdens deze fase sturen wij niet en laten we de kinderen ontdekken. Wij observeren tijdens deze fase en kijken hoe we dit spel kunnen verrijken door bijvoorbeeld ander materiaal er bij aan te bieden. We laten de kinderen nieuwe speelmogelijkheden zien. Daarna kunnen de kinderen naar hartenlust experimenteren. Ook hierbij blijft observeren belangrijk. Juist door op een moment in te spelen kunnen we het spel verdiepen en blijven de mogelijkheden tot ontwikkeling open.
Wij spelen graag in op waar de kinderen mee bezig zijn, op het moment. We spelen in op de interesses en behoeften van de kinderen.
 
              De lichttafel in de herfst...                                                                                        


Wordt er gebruik gemaakt van een observatie- of kindvolgsysteem?

Met KIJK! 0-4 jaar brengen wij overzichtelijk het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen van 2 tot en met 4 jaar in beeld. In de voorschoolse periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen en hun latere schoolloopbaan. Voor het begeleiden van jonge kinderen is gedegen kennis nodig van het verloop van de ontwikkeling van het kind. Op die manier kunnen wij eventuele achterstanden of voorsprongen tijdig signaleren en ons handelen afstemmen op de behoeften van kinderen.We hebben ontwikkellijnen gemaakt om er voor te zorgen dat we een doorgaande lijn kunnen volgen naar groep 1.

Vindt er een overdracht plaats naar de leerkracht groep 1?
Ja, de leerkracht ontvangt overdrachtsformulieren met de belangrijkste gegevens. Zo is de leerkracht op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.